Regulamin Akcji Promocyjnej „Enkodery do wind i podnośników”

§1

 1. Organizatorem Akcji pod hasłem „ Enkodery dowind i podnośników” (zwanej dalej „Akcją promocyjną) jest Kubler Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu ( 60-451 Poznań, ul. Dąbrowskiego 441), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000242749, o numerze NIP 7811772817, o kapitale zakładowym 50000,00 złotych (zwana dalej Organizatorem).

§2

 1. Akcja promocyjna prowadzona jest na terenie Polski przez Kubler Sp. z o.o. poprzez sprzedaż bezpośrednią. Nie obejmuje ona sprzedaży w innych punktach niż Kubler Sp. z o.o. ani sprzedaży poprzez Dystrybutorów produktów Fritz Kubler GmbH.
 2. Czas trwania Akcji promocyjnej w Kubler Sp. z o.o. obejmuje okres od dnia 2 września 2019 do 30.09.2019. W przypadku złożenia zamówienia drogą emailowądecyduje data wysłania emaila.
  §3
  Uczestnicy Akcji promocyjnej
 3. W Akcji promocyjnej mogą uczestniczyć osoby prawne, przedsiębiorcy oraz pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które wezmą udział w Akcji promocyjnej i zdecydują się na zakup enkoderów, o których mowa w §4 Regulaminu (zwani dalej „Uczestnikami”).
  §4
  Zasady Akcji promocyjnej
 4. Akcją promocyjną objęte są enkodery inkrementalne o nr katalogowym 8.5821.153A.1024.0080-producent Fritz Kübler GmbH, których jednostkowa cena sprzedaży w ramach Akcji promocyjnej wynosi 120€ netto/ sztukę (słownie: sto dwadzieścia Euro netto / sztukę) dostępne w ofercie firmy Kubler Sp. z o.o. (zwane dalej „Produktem promocyjnym”).
 5. Niezależnie od ilości zakupionych produktów promocyjnych cena nie ulega zmianiew czasie trwania Akcji promocyjnej .
 6. Sprzedaż następuje na podstawie wystawionej faktury VAT.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do indywidualnego ustalenia formy płatności włączając formę przedpłaty (na podstawie Pro Forma).
 8. Uczestnik Akcji promocyjnej może wziąć udział w Akcji promocyjnej wielokrotnie, pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków przewidzianych w Regulaminie.
 9. Uczestnik dokonując zakupu Produktu promocyjnego , o którym mowa w pkt. 1§4wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu uczestniczenia w akcji promocyjnej „Enkodery do wind i podnośników”oraz w celach koniecznych w procesie sprzedaży.

§5
Odpowiedzialność

 1. Produkt promocyjny jest produktem pełnowartościowym i jest objęty 2-letnią gwarancją producenta.
 2. Sprzedaż w ramach Akcji promocyjna objęta jest Ogólnymi Warunkami Gwarancji oraz Ogólnymi Warunkami Sprzedaży firmy Kubler Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

§6
Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników (dalej: Administrator) w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) jest Organizator.
 2. Kontakt w sprawie przechowywania danych osobowych w Kubler sp. zo .o.: info@kubler.pl

§7
Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Akcji promocyjnej „Enkodery do wind i podnośników”dostępny jest na stronie www.enkoder.com.pl oraz na stronie Kubler Sp. z o.o. (Facebook).
 2. Uczestnik oświadcza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje go bez zastrzeżeń.
 3. W przypadku wątpliwości co do postanowień Regulaminu, Uczestnik ma prawo zwrócić się do Organizatora o dokonanie właściwej wykładni jego postanowień.
 4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem Akcji promocyjnej, do zakupu produktu promocyjnego w Kubler Sp. z o.o. zastosowanie mają postanowienia Ogólnych Warunków Gwarancji oraz Ogólnych Warunków Sprzedaży firmy Kubler Sp. z o.o.
 5. Regulamin obowiązuje od dnia 01.09.2019r.

//]]>